Posts Tagged 'japanese art'

Pharaoh

-Pharaoh-Silk screen based on kirie

Pharaoh

-Pharaoh-Silk screen based on kirie

Ranchu

Lionhead goldfish Acrylic/F50/canvas

Ranchu

Lionhead goldfish Acrylic/F50/canvas

Bastet and Gohan

Bastet Gohan Kirie< hand cut paper> based on silk screen    

Bastet and Gohan

Bastet Gohan Kirie< hand cut paper> based on silk screen    

3D canvas

3D canvas  / 20×20×3 / acrylicOrder from a dentist

3D canvas

3D canvas  / 20×20×3 / acrylicOrder from a dentist